OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI KOMFORT BOX

z dnia 01.08.2018 r.

 1. WARUNKI MONTAŻU
  1. Strony uzgadniają termin i miejsce montażu urządzeń telefonicznie lub mailowo.
  2. Klient zobowiązuje się przygotować Pojazd, wktórym wykonywany jest serwis/montaż Urządzeń GPS i Urządzeń Dodatkowych. Pojazd powinien być czysty, zwłaszcza w obszarze kabiny – gdzie montowane są Urządzenia GPS, w okolicach baków w przypadku montażu sond paliwa oraz we wszystkich innych miejscach, gdzie montowane są Urządzenia Dodatkowe.
  3. frameLOGIC nie odpowiada za opóźnienia wrealizacji umowy wynikłe z przyczyn niezależnych od frameLOGIC, w szczególności takich jak: siła wyższa, nieterminowe przekazanie pojazdu przez Klienta oraz niesprawność techniczną przekazanego pojazdu uniemożliwiającą prawidłowy montaż urządzeń rejestrujących. W przypadku przekazania do montażu pojazdu niesprawnego technicznie w sposób powodujący konieczność uzupełnienia prac montażowych w innym terminie, Klient zobowiązuje się do pokrycia frameLOGIC wszelkich dodatkowych kosztów, które mogą w związku z tym wystąpić. Na potrzeby niniejszej umowy, przez siłę wyższą rozumie się wszelkie zdarzenia niedające się przewidzieć w chwili zawierania umowy, na które żadna ze stron nie ma wpływu, w szczególności takie jak: wojna, zamieszki wewnętrzne, ograniczenia zastosowane przez rząd, powódź, pożar, huragan, nawałnica, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe.

 

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
  1. frameLOGIC zobowiązuje się do świadczenia usług z należytą starannością i dołoży wszelkich starań, aby przekaz danych był płynny i niezakłócony. frameLOGIC nie ponosi jednakże odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w wyniku uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek ingerencji osób nieupoważnionych do takiego działania lub opóźnienia wotrzymywaniu lub przesłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją (w tym błędami w pozycjonowaniu), opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu usług przez operatora sieci GSM i Internetu a także za sytuacje, w których to z uwagi na usterkę urządzeń rejestrujących w pojeździe konieczne jest wykonanie serwisu, a pojazd nie może zostać przez Klienta podstawiony w miejsce zaproponowane przez frameLOGIC, a zaakceptowane przez Klienta, w celu wykonania serwisu chyba, że powyższe okoliczności spowodowane są wyłączną winą frameLOGIC. Klient zaakceptuje bądź odrzuci propozycję frameLOGIC do 3 dni roboczych. Brak odrzucenia ze strony Klienta proponowanego miejsca wykonania serwisu w ciągu 3 dni roboczych uznane zostaje za akceptację zaproponowanego miejsca wykonania serwisu.
  2. Wstrzymanie dostępu do usługi z przyczyn opisanych w ust. powyżej, nie zwalnia Klienta zobowiązku uiszczania opłat abonamentowych objętych niniejszą umową za okres, w którym usługa z uwagi na ww. przyczyny nie była wykonywana, oraz nie skutkuje jakąkolwiek odpowiedzialnością frameLOGIC za ewentualne wynikające z tych okoliczności szkody po stronie Klienta.
 1. CZAS TRWANIA UMOWY
  1. Strony postanawiają, iż umowy o świadczenie usług zawierane są na podstawie zaakceptowanych ofert na czas oznaczony, a po upływie czasu oznaczonego, umowy o świadczenie usług ulegną przedłużeniu na czas oznaczony, o ile Klient nie złoży wypowiedzenia na piśmie, nie później niż na 30 (trzydzieści) dni przed upływem czasu oznaczonego danej umowy o świadczenie usług. Wraz zprzedłużeniem obowiązywania umowy o świadczenie usług na czas nieoznaczony, umowa ta może być rozwiązana przez każdą ze Stron za pisemnym wypowiedzeniem z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
  2. frameLOGIC uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, w sytuacji rażącego naruszania przez Klienta postanowień niniejszej umowy.
  3. W przypadku rozwiązania przed zakończeniem okresu jej Zamawiający zobowiązany jest zapłacić na rzecz Dostawcy jednorazowe wynagrodzenie stanowiące sumę kwot wyliczonych dla każdego pojazdu z osobna według następujących zasad: iloczyn stawki abonamentu dla danego pojazdu i ilości miesięcy pozostających do zakończenia okresu obowiązywania umowy od każdego pojazdu).
  4. W przypadku rozwiązania umowy Zamawiający zobowiązany jest zwrócić dzierżawione w ramach umowy urządzenia w terminie 14 dni od daty zakończenia umowy. W przypadku, gdy urządzenia nie zostaną zwrócone we wskazanym terminie lub zostaną zwrócone uszkodzone, Dostawca zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury za wskazane urządzenia. (Wartość urządzeń netto: rejestrator 799zł, safeCAN 199zł, tachoreader 699zł, kabel D8 199zł). W przypadku kiedy demontaż ma być wykonany przez Dostawcę, koszt demontazu wynosi 149zł za pojazd plus koszty dojazdu 0,83zł za kilometr

 

 1. ZASADY ROZLICZEŃ Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG
  1. Na początku każdego miesiąca rozliczeniowego frameLOGIC wystawia zbiorczą fakturę VAT, płatną wterminie 14 dni, za abonamenty od wszystkich pojazdów/przenośnych urządzeń rejestrujących.

 

 1. WSTRZYMANIE ŚWIADCZENIA USŁUG
  1. W przypadku nieuregulowania przez Klienta faktury VAT w terminie, frameLOGIC ma prawo wstrzymania świadczenia usług do momentu uregulowania należności, a także w sytuacjach określonych poniżej, do rozwiązania całości umów abonamentowych/bądź określonych z nich, ze skutkiem natychmiastowym. frameLOGIC zastosuje w takim przypadku następującą procedurę postępowania:
   1. Stwierdzenie braku płatności w zakreślonym terminie skutkuje wysłaniem monitu na wskazane wcześniej konto e-mailowe Klienta.
   2. Opóźnienie płatności przekraczające 21 dni od daty wymagalności faktury VAT skutkować może całkowitym wstrzymaniem dostępu do systemu frameLOGIC, o czym użytkownik zostanie poinformowany przy próbie zalogowania do systemu oraz mailem lub faksem;
  2. Wstrzymanie przez frameLOGIC świadczenia usług, nie zwalnia Klienta z obowiązku uiszczania opłat abonamentowych objętych niniejszą umową za okres, wktórym świadczenie usługi z uwagi na ww. okoliczności było wstrzymane, oraz nie skutkuje jakąkolwiek odpowiedzialnością frameLOGIC za ewentualne wynikające z tych okoliczności szkody po stronie Klienta.

   

  1. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
   1. Klient powierza frameLOGIC przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych pracowników Klienta i innych osób współpracujących z Klientem wzakresie niezbędnym dla realizacji niniejszej umowy.
    1. Klient zobowiązany jest zapewnić, aby wszystkie osoby zatrudnione u Klienta lub z nim współpracujące na innych podstawach prawnych udzieliły zgód na przetwarzanie swoich danych osobowych przez frameLOGIC w zakresie niezbędnym dla realizacji niniejszej umowy, w tym danych dotyczących imienia, nazwiska, geolokalizacji, numeru rejestracyjnego pojazdu, oznaczenia indywidualizującego pojazd, jak również zobowiązany jest powiadomić te osoby o celu, zakresie i przewidywanym czasie przetwarzania danych osobowych, a także o podmiocie przetwarzającym te dane (oznaczenie frameLOGIC wraz z jego adresem) i możliwości cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, ich sprostowania oraz usunięcia danych osobowych.
    2. frameLOGIC zobowiązuje się:
     – przetwarzać dane osobowe Klienta i jego pracowników oraz osób z nim współpracujących jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji niniejszej umowy, przez okres obowiązywania umowy oraz po rozwiązaniu / wygaśnięciu umowy przez okres niezbędny dla prawidłowego rozliczenia stron,
     podejmować wszelkie środki zabezpieczające dane osobowe, z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztów wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

   

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   1. Ewentualne spory powstałe na tle stosowania Umowy lub ustalenia stosunku prawnego łączącego Strony, poddane zostaną pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby frameLOGIC.